شرکت توس فیوز

شرکت دانش بنیان توس فیوز در سال ۱۳۶۹ درمشهد تاسیس شد.

شرکت توس فیوز تولید کنتورهای تکفاز و سه فاز با توجه بهنیاز مبرم کشور به این تجهیز آغاز گشت وظرف مدت کوتاهی مبدل به یکی از سه شرکت اصلی در زمینه ساخت کنتور درکشور گردید…

توس فیوز

 

منبع: توس فیوز