کنتور الکترونیکی PTA 280/285

 

منبع: پارس توان آزما