مولتي متر تک فاز ZMP3300

مولتی متر تک فاز ۳۳۰۰

(سایز ۹۶*۹۶)

برق و صنعت چهاباغ

 

مشخصات:

  1. اندازه گيري و نمايش ولتاژ  تک فاز
  2. اندازه گيري جريان تک فاز
  3. اندازه گيري توان تک فاز
  4. اندازه گيري فركانس تک فاز
  5. اندازه گيري ضريب توان تک فاز
  6. تنظيم اوليه ترانس جريان از ۱ تا ۹۹۹۹ آمپر
  7. مشخص كردن كميت نمايش داده شده بصورت LED در صفحه مقابل
  8. ترمينالهاي سوكتي با درجه حفاظت بالا
  9. داراي طبقه ايزوله كننده براي جريانهاي ورودي

دفترچه راهنمای مشخصات فنی وعمومی ونحوه استفاده از مولتی متر تکفاز

منبع: زایلوگ