مولتي متر ۳ فاز ZMP4400

مولتي متر ۳ فاز ZMP4400

(سایز ۹۶*۹۶)

برق و صنعت چهارباغ

 

مشخصات:

 1. داراي سه رديف نمايشگر
 2. اندازه گيري و نمايش ولتاژهاي فاز به نول و فاز به فاز
 3. اندازه گيري جريان هر سه فاز
 4. اندازه گيري توان اكتيو و توان راكتيو
 5. اندازه گيري توان ظاهري
 6. اندازه گيري فركانس هر فاز
 7. اندازه گيري ضريب توان براي هر فاز
 8. تنظيم اوليه ترانس جريان از ۱ تا ۹۹۹۹ آمپر
 9. تنظيم ثانويه ترانس جريان ۱ آمپر يا ۵ آمپر
 10. ذخيره سازي و نمايش مقادير ماكزيمم كميتها
 11. مشخص كردن كميت نمايش داده شده بصورت LED در صفحه مقابل
 12. ترمينالهاي سوكتي با درجه حفاظت بالا
 13. داراي طبقه ايزوله كننده براي جريانهاي ورودي

دفترچه راهنمای مشخصات فنی وعمومی ونحوه استفاده از مولتی متر سه فاز

منبع: زایلوگ